Att överklaga bygglov

Du kan överklaga om du anser att det fattade beslutet är felaktigt.

Beslut kungörs, informeras och delges

Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och kända sakägare (berörda personer) informeras om detta genom meddelande i brevlådan. Beslutet kan överklagas i fyra veckor efter publiceringsdatum i Post- och Inrikes Tidningar. Om du är känd sakägare, har lämnat invändningar till plan- och bygglovavdelningen innan beslutet är taget och invändningarna inte blivit tillgodosedda blir du istället delgiven beslutet av plan- och bygglovavdelningen. Efter delgivningen har du tre veckor på dig att överklaga.

Beslut kan överklagas

Du kan enbart överklaga ett beslut som är taget, det vill säga har fått avslag, bifall eller avvisats. När ett beslut är taget men ännu inte vunnit laga kraft, kan det överklagas. Om det som ska byggas ligger utanför detaljplanerat område, eller avviker från gällande detaljplan, blir den som är sakägare oftast kontaktad innan beslut i ett så kallat grannehörande. Du har då möjlighet att komma med synpunkter. Läs mer under Yttranden från grannar på sidan Bygglovets gång Du som granne har ingen möjlighet att överklaga ett startbesked för Attefallshus eller övriga bygglovbefriade åtgärder.

Laga kraft

Beslutet gäller från den dag det vinner laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har löpt ut. Om en överklagan kommer in efter överklagandetiden gått ut, avvisas överklagandet.

Har du som sökande fått avslag

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet.

Hur överklagar jag?

Överklagan ställs skriftligen till Länsstyrelsen i Östergötland, men skickas eller lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi tar ett beslut om överklagan kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen (länsstyrelsens rättsenhet) för prövning.

I skrivelsen när du överklagar ska du:

  • tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
  • redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel samt varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du begär
  • sända med de handlingar som du anser ha betydelse
  • underteckna skrivelsen, uppge namn, postadress och telefonnummer
  • Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i sådant fall med en fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till plan- och bygglovavdelningen.

Rättsinstanser (instansordning)

Första rättsinstans för lovbeslut är länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Till tredje rättsinstans, Mark- och miljööverdomstolen, krävs prövningstillstånd.

Sista instans är Högsta domstolen.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga ett lov som byggnadsnämnden tagit (oavsett rättsinstans).

Läs mer på Boverkets webbplats för vidare vägledning.

Ansökan

När ansökan kommer in datumstämplas och diarieförs den.
Vi går igenom och kontrollerar dina ansökningshandlingar en första gång, då tittar vi bland annat på vad du söker för, om detaljplan finns och vad den i så fall reglerar.