Nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta upprättas inom detaljplanerade områden i samband med nybyggnation, som projekteringsunderlag och underlag till situationsplan som ska bifogas bygglovansökan. Av nybyggnadskartan framgår vad, var och hur stort du får bygga liksom förhållanden till grannar, gator med mera.

Innehåll: Primärkartan som grund kompletterad med detaljplanens bestämmelser om bland annat markanvändning, byggrätt och byggnadssätt och redovisning av markhöjder och anslutningspunkt till kommunens VA-ledningar.

Omfattning: Aktuell fastighet inom detaljplanelagda områden.

Aktualitet: Uppdateras vid uttagstillfället.

Skalområden: 1:400

Levereras: I digitalt format som dwg eller pdf.

Utritning: papper.

Pris: Regleras genom antagen taxa. Priset för ennybyggnadskarta för en normalstor villa på en normalstor tomt är omkring 7000 kr.