Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

När dödsboanmälan är klar kan dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna via kommunen.

Tillgångarna som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Finns det inte tillräckligt med pengar till detta kan ekonomiskt bistånd sökas. Den som beställt begravningen blir betalningsskyldig om tillgångarna i dödsboet inte räcker (exempelvis på grund av att andra fordringar betalats eller om andra uttag skett innan begravningskostnaderna är betalda).
Har andra skulder betalats/dragits från den avlidnes konto efter dödsdagen kompenseras inte det av det ekonomiska biståndet.

Bistånd till begravningskostnader kan maximalt utgå med ett halvt prisbasbelopp. Eventuella tillgångar dras av från denna summa och bistånd kan beviljas med mellanskillnaden.

För att ansöka om bistånd till begravningskostnader fyller man i blanketten “Begravningshjälp ansökan” och skickar till denna adress:
Dödsbohandläggaren
Socialförvaltningen
Vadstena kommun
592 80 Vadstena