Karlsfrid, Frågor och svar

1. Hur går utvärderingen till och hur utses vinnaren?

De inlämnade förslagen kommer att utvärderas utifrån dessa kriterier:
– Följsamhet mot gestaltningsprogrammet och detaljplanen
– Trovärdig organisation och genomförandekapacitet
Bedömmande jury är politiker i samhällsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner i samhällsbyggnadsförvaltningen.


2. Tas kostnaden om 100 000 kr ut i samband med tecknande av markanvisningsavtal?

Ja.


3. Finns det någon byggnadsskyldighet?

Ja, för att säkerställa att projekten genomförs kan vitesbelopp eller återköpsklausul skrivas in i marköverlåtelseavtalet.


4. Är det krav på att anbuden och framtida byggnation ska följa den illustration som visas i markanvisningsprospektet? Dvs att villor ska byggas där villor illustreras och radhus där radhusen illustreras osv?

Nej. Illustrationen är inte styrande, utan visualiserar bara en möjlig utbyggnad av området. Gestaltningsprogrammet skall följas och byggnationen skall rymmas inom detaljplanen.


5. Finns det någon gräns över hur många kvarter som en aktör kan tilldelas?

Nej, men tilldelningen kommer göras för att få en blandad bebyggelse och aktören måste slutföra hela sin tilldelning inom rimlig tid.


6. Kan en aktör bli tilldelad del av ett kvarter om ett anbud lämnas på del av kvarteret?

Ja.


7. Utemiljöer på kvartersmark; Är detta styrande även för ex. Boden och Backstugan, i så fall måste enheterna säljas med färdigplanerade tomter.

Nej, enskilda bostäder behöver ej ha färdigställda tomter, men det skall vara möjligt att anlägga en tomt som samspelar med gestaltningsprogrammet.


8. Förorenad mark; Vem ansvarar för återfyllnad?

Marken efter sanering är återfylld idag.


9. Ingår fastighetsbildning?

Kvarteren är fastighetsbildade och det ingår i köpeskillingen, ytterligare klyvning eller regleringar bekostas av köparen.


10. Är inte 8 månaders giltighets tid väldigt kort?

Vi ändrar anvisningstiden till 12 månader på grund av rådande marknadsläge.

Det vill säga texten under rubriken “Tid för anvisning och villkor för marköverlåtelse” som anger: ”Vadstena  kommun prioriterar en snabb byggstart av projekten. Markanvisningen är giltig under 8 månader från undertecknandet.” skall läsas som ”Vadstena kommun prioriterar en snabb byggstart av projekten. Markanvisningen är giltig under 12 månader från undertecknandet.”

Vi vill undvika att anvisningar köps utan tanke på att det skall byggas direkt, och vill samtidigt påminna om våra riktlinjer för markanvisningar som anger ”Kommunen kan medge förlängning av markanvisningen. En förutsättning för att förlängning ska bli aktuell är att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren”.