Vindkraftsplanen

Vindkraftsplanens syfte är att utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad i Vadstena kommun. Vindkraftsplanen ska även ge ett stöd i  kommande bygglovhantering och dels ange riktlinjer som underlättar för intressenter att planera sina vindkraftsprojekt.

Vadstena kommun har sedan 2002 en antagen översiktsplan för vindkraft. Under den perioden som planen har gällt har behoven och förutsättningarna för vindkraft förändrats.
På grund av detta beslutade Vadstena kommun att revidera översiktsplanen för vindkraft för att bättre passa dagens förutsättningar.
Vadstena kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i kommunen och vill att utbyggnad ska ske på ett ordnat sätt.

Vindkraftsplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 maj 2010. Efter att överklagande av antagandebeslutet avgjorts av Kammarrätten har kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft den 6 november 2012.