Att arbeta i offentlig tjänst

Etik

Begreppet etik står i detta sammanhang för Vadstena kommuns medarbetares grundläggande värderingar och förhållningssätt beträffande relationen till medborgare, organisationer och arbetskollegor.

Kommunen såsom offentlig verksamhet är i grund och botten verksamhet under fullmakt given av medborgarna, med medborgarnas medel och för medborgarnas nytta. Den kommunanställde kan här ha olika roller, som ofta berör spänningen mellan myndighetsutövning och medborgarservice. Ett professionellt förhållningssätt och ett empatiskt bemötande är de grundfundament för hur den enskilda medborgaren kommer att uppleva den service kommunen erbjuder.

Alla medarbetare, chef och politiker i kommunen ska

  • följa lagar, förordningar och andra bestämmelser, som skapats för vårt samhälle
  • arbeta för invånarnas och samhällets bästa och värna om sitt oberoende, att bortse från egen och närståendes vinning och själv ta ansvar för att undvika risk att hamna i jävsituation
  • förvalta kommunens tillgångar noggrant och ansvarsmedvetet sätt
  • visa respekt för personer med andra uppfattningar samt ha en öppen och förtroendefull inställning till invånarna i kommunen, samt
  • medverka till att arbetsklimatet präglas av delaktighet och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Mutor och jäv

Inom kommunen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende för kommunen kräver att vi som verkar i denna inte missbrukar vår ställning. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.

Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. Men vad är “korrupt beteende” och var går gränsen för muta eller jäv? Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid.

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också bestickning.

Sekretess och offentlighet

Som anställd inom en offentlig förvaltning omfattas ditt arbete av offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter i arbetet kan dock även omfattas av reglerna i sekretesslagen.

En handling är en informationsbärare, t ex ett brev, ett protokoll eller ett e-postmeddelande. En handling är allmän när den rent fysiskt inkommit till myndigheten eller upprättats på myndigheten. Alla handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, dvs en person eller myndighet kan begära att få ta del av den. Är handlingen sekretessbelagd ska det prövas om den får lämnas ut. Både inkomna och upprättade dokument ska diarieföras i kommunens dokumenthanteringssystem.

Regler för offentlighet och sekretess samt hur handlingar ska diarieföras och förvaras just på din arbetsplats kommer du att få information om under introduktionen.