Brottsförebyggande arbete

Vadstena kommun arbetar för att alla invånare, medarbetare och besökare ska uppleva trygghet och säkerhet.

Brottsförebyggande rådet Vadstena (Bråva)

Bråva är Vadstena kommuns lokala brottsförebyggande råd. Rådet sammanträder fyra gånger per år, men kan sammankallas vid behov. Bråva arbetar kommunövergripande genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer för att arbeta med brottsförebyggande insatser, öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och besökare i Vadstena kommun.

Vårt gemensamma arbete utgår från den samverkansöverenskommelse och det medborgarlöfte som tecknas mellan Vadstena kommun och Polis. Medborgarlöftet tas fram genom en dialog med invånare i kommunen, då allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förbättringsförslag. I överenskommelsen fastställs att kommunen och polisen ska samarbete i kartläggning, lägesbild och handlingsplan. Bråva arbetar också händelsebaserat utifrån uppkomna händelser och behov då insatser behövs.

Representation i Bråva

Bråva representeras av följande funktioner:

 • Kommundirektör
 • Biträdande kommundirektör
 • Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden
 • Myndighetschef socialtjänsten
 • ANDTS- samordnare
 • Representant för KUN
 • Kommunpolis
 • Vd för VFAB
 • Representant för näringslivsavdelningen
 • Räddningstjänst
 • Brå-samordnare Vadstena kommun

Beroende på vilka händelse som diskuteras bjuds även andra funktioner in. Arbetet sker i nära dialog med brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Östergötland.

Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå)

Vadstena kommuns Brå-samordnare ingår i nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå), som är ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland och Linköpings universitet. Det som gör Regbrå speciellt är att det samverkar på regional nivå. Syftet med nätverket är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna. Regbrå verkar inom det brottsförebyggande arbetet. Fokus ligger på ungdomsbrottsligheten ur såväl gärningsmanna- som brottsofferperspektiv.