Miljöskydd

Miljöavdelningens arbete med miljöskydd innefattar bland annat tillsyn enligt miljöbalken över så kallade miljöfarliga verksamheter. Miljöfarlig verksamhet kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

I miljöavdelningens uppdrag ingår även handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

En anmälan till samhällsbyggnadsnämnden ska göras i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten startar.