Detta ska bifogas din grundansökan om försörjningsstöd

För att din/er grundansökan om försörjningsstöd ska vara komplett ska följande handlingar
bifogas med ansökan:

 • Alla inkomster för tre månader tillbaka ska styrkas med en handling, lönebesked
  eller beslut.
 • Kontoförteckning med aktuellt saldo över alla konton.
 • Deklarationsunderlag från Skatteverket för det senaste inkomståret.
 • Kontoutdrag från alla dina konton för tre månader tillbaka ska bifogas med ansökan. Kontoutdraget ska vara utskrivet från bank eller internetbanken.
 • Alla utgifter ska styrkas med kvitto eller faktura. Det behöver framgå att det är du
  som har haft det utlägg som utgiften avser. Vid inlämnade av faktura ska
  förfallodagen framgå samt vem som är betalningsansvarig.
 • Vid ansökan om bistånd till receptbelagda läkemedel ska receptspecifikation bifogas med ansökan. Gällande förbetalda läkarbesök och resor till och från Arbetsförmedlingen ska det av kvittot framgå vem utgiften gäller. Om det inte framgår ska kallelse bifogas kvittot.
 • Kopia på hyreskontrakt och aktuell hyresavi ska bifogas ansökan.

Du har ett eget ansvar att ansöka om de ersättningar eller bidrag som du har rätt till i tid.
Dessa ersättningar kan exempelvis vara aktivitetsstöd, bostadsbidrag eller underhållsstöd.
Om du inte har lämnat in din ansökan om detta i tid kommer en fiktiv summa av
ersättningen/bidraget att medräknas som inkomst med din ansökan.
Nedan följer förtydligande information kring vad som gäller för dig som är arbetssökande,
deltar i sysselsättning/praktik/arbetsmarknadspolitiskt program, studerar, är sjukskriven eller
är föräldraledig. Det är viktigt att du läser igenom vad som förväntas av dig.

Om du är arbetssökande

Om du blivit uppsagd från ditt arbete förväntas du att ansöka om A-kassa eller Alfa-kassa. Om du själv valt att säga upp dig är det ditt ansvar att se till att du har ekonomisk ersättning för perioden som följer efter att din anställning tar slut.

Vid ansökan om försörjningsstöd ska du stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid. I samband med att du ansöker om försörjningsstöd första gången ska du lämna in en förteckning över de arbeten som du sökt under de tre senaste månaderna. Vid kommande ansökningar förväntas du att vara aktivt arbetssökande och redovisa detta för handläggare varje månad. De arbeten som du har sökt ska styrkas med underlag där det framgår att det är du som har sökt arbetet, vilket datum du sökt det samt kontaktuppgifter till arbetsgivaren.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att den som är arbetslös måste söka och vara beredd att ta erbjudna arbeten. Arbetena som du söker ska utifrån din utbildningsnivå vara möjliga för dig att få. Har du inga särskilda skäl som binder dig enbart till Vadstena eller närliggande kommuner till Vadstena förväntas du att söka arbeten i hela Sverige. Ett aktivt arbetssökande innebär att du förväntas söka de arbeten som finns att söka som matchar din erfarenhet och utbildningsnivå. Det är ditt ansvar att lösa din ekonomiska situation och din möjlighet till att bli självförsörjande.

Om du deltar i sysselsättning/praktik/arbetsmarknadspolitiskt program

Du har ett ansvar att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och redovisa den planering som du har med dem. Vid deltagande i program, praktik eller sysselsättning ska en närvarorapport bifogas. Fullständig närvaro är ett krav, vilket innebär att ogiltig frånvaro inte godtas. All eventuell frånvaro måste vara styrkt. Är du sjuk behöver du vara sjukanmäld från första frånvarodagen. Vid långvarig sjukdom krävs sjukskrivningsintyg.

Om du studerar

I det fall du studerar ska du ange hur din utbildningsplan ser ut samt bifoga en närvarorapport varje månad (kolla om vi får in de uppgifterna i tjänsten). Fullständig närvaro är ett krav, vilket innebär att ogiltig frånvaro inte godtas. All eventuell frånvaro måste vara styrkt. Är du sjuk behöver du vara sjukanmäld från första frånvarodagen. Vid långvarig sjukdom krävs sjukskrivningsintyg.

Om du är sjukskriven

I det fall du är sjukskriven ska även sjukintyg bifogas och skriv hur ditt deltagande i upprättad rehabilitering med sjukvården sett ut under månaden. Finns det en rehabiliteringsplan ska du bifoga den.

Om du är föräldraledig

När din föräldrapenning är slut förväntas du från första dagen åter stå till arbetsmarknadens förfogande. Du förväntas att ha ställt ditt barn i kö till förskolan i god tid innan det är dags för dig att åter stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du behöver ha fått tillgång till förskoleplats för ditt barn i samband med att dina föräldradagar är slut.
Om du har varit i kontakt med någon annan myndighet/person (Exempelvis. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, Beroendeenheten, Region Östergötland)

Du ansvarar för att bifoga information kring vad den kontakten har innefattat samt vad eventuell planering är.

Om du har någon övrig information av vikt för din ansökan är det ditt ansvar att bifoga den till handläggare.

Information om komplettering av din ansökan

Om ansökan inte är komplett kommer begäran om komplettering att skickas till dig via mina
sidor via den väg du valt, sms eller e-post. Om begärda kompletteringar inte inkommer inom
fem arbetsdagar från det att begäran kommit dig tillhanda fattas beslut på redan inkomna
uppgifter och du riskerar delvis eller helt avslag på sin ansökan.