Elevhälsan

Att våra elever trivs och mår bra i skolan är en förutsättning för lärande. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.
Vadstena kommun har en Central Elevhälsa som riktar sig till elever i förskoleklass och grundskola. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

I skollagen framgår att ”Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”.

För de medicinska, psykologiska och psykosociala insatser i Vadstena finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare finns det tillgång till specialpedagogisk kompetens för att kunna tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.

Centrala elevhälsan i Vadstena arbetar tillsammans med skolpersonal för att:

• Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
• Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet i mötet med eleverna och all personal ska arbeta efter ledorden “Trygga välmående barn med lust att lära”.