Elevhälsan

Att våra elever trivs och mår bra i skolan är en förutsättning för lärande. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.
Vadstena kommun har en Central Elevhälsa som riktar sig till elever i förskoleklass och grundskola. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och arbetar hälsofrämjande och förebyggande.

I skollagen framgår att ”Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”.

För de medicinska, psykologiska och psykosociala insatser i Vadstena finns det tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare finns det tillgång till specialpedagog för att kunna tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Den centrala elevhälsan i Vadstena är ett tvärprofessionellt team som arbetar i nära samverkan med den pedagogiska personalen och rektorer på skolorna och med andra externa aktörer såsom landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst samt ungdomsmottagningar. För att kunna ge elever bästa möjliga stöd, samt i vissa fall för att uppfylla lagstiftning, dokumenteras arbetet i vårt digitala journalsystem Prorenata.

Centrala elevhälsan i Vadstena arbetar tillsammans med skolpersonal för att:

• Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
• Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
• Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
• Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

T.f. elevhälsochef och specialpedagog:
Linda Wigren
Skicka e-post
Specialpedagog inom elevhälsan arbetar bland annat med handledning och konsultation i specialpedagogiska frågor samt råd och stöd till elever och vårdnadshavare. Specialpedagog i elevhälsan är även särskolesamordnade och har ett planerande och uppföljande uppdrag av kommunens externt placerade elevers skolgång.

Skolsköterskor samt skolläkare, elevhälsans medicinska insats (EMI):
Mia Dahlin
Skicka e-post
Skolsköterska som i första hand kontaktas för elever från förskoleklass till åk 3.

Anna Helméus
Skicka e-post
Skolsköterska/medicinskt ledningsansvarig som i första hand kontaktas för elever från åk 4 till åk 9 eller vid medicinska frågor och funderingar. Skolsköterska Anna är även särskolesamordnare.

Camilla Gårdman
Skolläkare, nås via skolsköterskorna.

Elevhälsans medicinska insats ska vara en integrerad del i den samlade elevhälsan och det skall finnas skolläkare och skolsköterska för medicinska insatser i skolan. Detta innebär att förebyggande arbete som vaccination och screening vid hälsokontroller är viktiga uppgifter, liksom enklare sjukvård, samtal och bedömningar vid elevernas spontana hälsobesök hos skolsköterskan eller bokade mottagningar hos skolläkaren.

Skolpsykolog
vakant under VT-22, för kontakt: elevhälsochef och specialpedagog Linda Wigren
Skolpsykolog arbetar förutom blnad annat förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå och med med handledning till personal, psykologiska utredningar och bedömningar samt enskilda elevsamtal och observationer.

Skolkuratorer:
Helene Tornerhjelm och Johanna Larsson
Skicka e-post
Skolkuratorerna arbetar med stödjande samtal, enskilt, i grupp samt krissamtal. Skolkuratorerna arbetar även med handledning till skolpersonal i psykosociala frågor och ingår i samtliga skolors trygghetsteam i arbetet mot kränkningar.