Miljöfarlig verksamhet

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som ska anmälas och vilka som behöver tillstånd.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.
Innan anmälan är gjord får den nya verksamheten inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar genomföras.

Även om du som gör en anmälan formellt inte måste avvakta något beslut, bör du ta kontakt med Miljöavdelningen innan någon förändring av din verksamhet påbörjas. Om en anläggning uppförs, eller om verksamheten påbörjas innan Miljöavdelningen beslutat i ärendet, finns det risk att det som redan har gjorts måste ändras.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till Miljöavdelningen.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta oss för mer information. En ändring kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym, en flytt, eller andra förändringar som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning.

Kontakta Miljöavdelningen om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet.

Vad en anmälan ska innehålla:

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan ska också innehålla en redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. Det är den som utför eller planerar att utföra något som påverkar, eller riskerar att påverka miljön eller människors hälsa, som ansvarar för att reglerna följs.

En miljökonsekvensbeskrivning kan också i vissa fall krävas vid en anmälan.

Använd gärna någon av våra blanketter nedan för din anmälan. Om information saknas blir handläggningstiden längre eftersom Miljöavdelningen då får lägga tid på att begära in kompletteringar.

Miljöavdelningen tar ut timavgift för den tid som handläggningen av anmälan tar.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet https://e-tjanster.vadstena.se/oversikt/overview/354

Anmälan om miljöfarlig verksamhet – animalieproduktion https://e-tjanster.vadstena.se/oversikt/overview/340

Granskning av anmälan

Anmälan sänds på remiss till Länsstyrelsen. Andra statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt få tillfälle att yttra sig över en anmälan.

När anmälningsärendet är komplett och tillräckligt utrett fattar Miljöavdelningen ett beslut som skickas till den som är ansvarig för verksamheten. Beslutet kan meddelas i någon av följande former:

  • Anmälan medför ingen åtgärd.
  • Krav på att skyddsåtgärder genomförs.
  • Förbud att starta verksamheten eller att genomföra ändringen.