Enskilt avlopp

Enligt miljöbalken krävs det en ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för att få anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten innehåller en mängd olika ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Dessa ämnen är bland annat fosfor, kväve, bakterier och andra smittämnen. Fosfor och kväve kan orsaka övergödning i vattendrag och sjöar. Bakterier och smittämnen kan förorena vattenbrunnar och badvatten och därmed skada människors hälsa.