Att tänka på innan du bygger

Resan från tanke till färdigt bygge börjar med planering. Ta reda på dina förutsättningar att göra drömmen sann. Kan jag bygga det jag tänkt på den fastigheten? Fungerar det rent tekniskt?

Vilka regler gäller för min fastighet?

Det första du bör göra, är att ta reda på om du har rätt att bygga, och i sådana fall i vilken utsträckning. För att göra det, kan du i första hand ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga. I den kan finnas bestämmelser som reglerar användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser.

Via våra karttjänster kan du ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Många detaljplaner är skrivna med ett gammaldags språk och kan ibland vara svåra att förstå. Slå oss gärna en signal eller besök plan- och bygglovavdelningen för att få hjälp att läsa planen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tekniska frågor

Utöver utformning och placering behöver du även säkerställa att de tekniska frågorna blir rätt. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter. Vi granskar omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du valt. Det kan till exempel handla om att ditt hus inte byggs med brand- eller miljöfarligt material, balkongen konstrueras så att den inte trillar ner, att huset byggs tillgängligt enligt gällande lagstiftning (läs mer om tillgänglighet på Boverket) och att vatten- och ventilationsfrågorna är planerade och genomtänkta.

För att kunna säkerställa detta, kräver vi i olika projekt in handlingar från dig. I många fall behöver du anlita en kontrollansvarig, som hjälper dig med detta. Handläggarna går igenom tekniska ritningar och handlingar, som till exempel konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentation, ljudutredning och kontrollplaner. Oftast går vi igenom de tekniska frågorna efter du fått ett lov. I större projekt diskuteras frågorna i ett tekniskt samråd, och du får sedan ett startbesked för att kunna påbörja ditt projekt.

Du ansvarar

Du som bygger (byggherren) är alltid ansvarig att ta reda på vad som gäller och att söka de lov och tillstånd som behövs. Att bygga utan bygglov kan bli dyrt.

Vilka handlingar behövs i ansökan

Alla ritningar du lämnar in när du ansöker om bygglov och andra byggärenden ska vara fackmässigt utförda. Här kan du ta del av checklistor med exempelritningar på hur en ritning ska se ut och vilken information den ska innehålla.

Involvera grannarna tidigt

Det är alltid bra att föra en dialog med sina grannar när man planerar att bygga något, oavsett om det behövs bygglov eller inte för åtgärden. Söker du bygglov och den tilltänkta byggnationen följer gällande detaljplan, finns inget krav på att grannar ska höras i samband med att bygglovet prövas. Läs mer under Yttranden från grannar under Bygglovets gång.

Vad kostar ett bygglov?

Vår rådgivning via kundservice är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. Vi tar även ut en avgift om vi avvisar en ansökan för att kompletterande handlingar inte inkommit i tid.

Läs mer om avgifter och taxa.

Gamla ritningar

Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och lov som redan finns för fastigheten kan du beställa digitala bygglovhandlingar. Kontakta plan- och bygglovavdelningen.

Vatten- och avloppsanslutning

Ska du bygga ett helt nytt hus och vill ansluta till kommunala ledningsnätet behöver du beställa vatten- och avloppsanslutning (VA-anslutning) direkt hos vatten- och avfall i Motala kommun. Tänk på att göra det i god tid innan du vill börja bygga. Information om anslutningspunkter finns på nybyggnadskartan. Det är viktigt att du har fått en godkänd beställning från vatten- och avfall innan ditt tekniska samråd hos plan- och bygglovavdelningen. I din beställning ska du redovisa de tekniska lösningarna.

Finns det inte möjlighet till kommunalt VA behöver du redovisa ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöavdelningen i din bygglovansökan. Läs mer om enskilt vatten och avlopp.

Är din byggnad eller ditt område kulturhistoriskt värdefull?

För hus som är kulturminnesmärkta eller ligger inom Vadstena innerstad som omfattas av miljöregler kan andra regler och begränsningar gälla.

Ägare till hus eller fastighet

Äger du som söker bygglovet inte huset eller fastigheten, där du tänkt bygga eller inte är ensam ägare, måste du ha ett godkännande från ägaren eller alla ägare, innan du till exempel bygger något, river en bärande vägg eller sätter upp en skylt. Bor du exempelvis i en bostadsrätt och vill sätta in ett fönster eller ordna en inglasning av balkong, måste du ha en underskrift från bostadsrättsföreningen. Har du en tomträtt och inte vet vad som gäller kring byggnation, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om någon söker lov på en fastighet som du äger, får du alltid information av plan- och bygglovavdelningen om detta.

Osäker på din tomtgräns?

Om du är osäker på var din tomtgräns går, kan du till att börja med vända dig till gis-ansvarig på plan- och bygglovavdelningen. Vadstena kommun har inget kommunalt lantmäteri men vi hjälper dig vidare beroende på din fråga.

Bygg miljöanpassat

När du ska bygga nytt eller förändra din bostad, är det en bra idé att fundera på hur du kan bygga miljövänligt. Dels sparar du oftast kostnader i bostadens uppvärmning, dels sparar du på naturens tillgångar. När du ska bygga miljövänligt ska du tänka på saker såsom:

  • isolering
  • rätt fönster och dörrar
  • val av material
  • val av leverantör
  • Energi- och klimatrådgivning

Tänk energismart när du ska bygga nytt eller bygga till. Kontakta gärna Energi- och klimatrådgivningen som ger råd kring klimatskal, isolering, uppvärmning och ventilation.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen