Familj, barn och unga

Som föräldrar önskar man att barnen ska få en bra uppväxt. Men alla föräldrar vet att det ibland finns skäl att känna oro för att deras barn eller tonåring inte har det tillräckligt bra.

Om du vill ansökan om stöd för barn, ungdomar, föräldrar eller för hela familjen kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen utreder och tar reda på vilket stöd som du och din familj kan behöva. Tillsammans med barnet och föräldrarna beslutas sedan om vilket typ av stöd som är bäst och hur den ska vara. Under tiden som barnet eller ungdomen får stöd träffas ni regelbundet tillsammans med socialsekreteraren för uppföljning.

Ansökan

Det du kan ansöka om är bland annat råd- och stödsamtal, familjebehandling, kontaktperson eller kontaktfamilj och boende utanför det egna hemmet. Du kan ta kontakt med individ- och familjeomsorgen om du har frågor kring vilket stöd som du kan få.

Utredning

När det kommit in en ansökan om stöd eller anmälan om barn som far illa gör socialsekreteraren en bedömning om det ska utredas vidare.

En utredning börjar med att en utredningsplan görs tillsammans med barn/ungdom och vårdnadshavare. I planen bestäms hur utredningen ska göras och vilka frågor som ska utredas och vad som ansökan handlar om.

Under utredningen träffar socialsekreteraren barn/ungdom och vårdnadshavare för att få svar på olika frågor. I många utredningar träffar socialsekreteraren även andra människor i barnets/ungdomens närhet som till exempel personalen på skolan, andra familjemedlemmar och släktingar. Skola och sjukvård får svara på frågorna skriftligt.

När utredningen är klar skrivs ett förslag på vilka insatser som bedöms hjälpa barnet/ungdomen på bästa sätt. Utredningen sammanställs och ska vara klar inom fyra månader.

Barnahus

Vår kommun samverkar med Barnahus i Linköping. Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Lagstiftning

Det är socialtjänstens (individ- och familjeomsorgen) ansvar att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Detta regleras i socialtjänstlagen (2001:453) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52).