Avgifter

Om du har en insats inom äldreomsorgen eller omsorgen om funktionsnedsatta så ska du betala en avgift till kommunen. Summan på avgiften som du ska betala beräknas utifrån dina inkomster och utgifter. Det finns ett högsta belopp för vad du maximalt får betala och från och med 1 januari 2024 är maxtaxan 2 574,70 kronor per månad.

Vad kostar hemtjänsten?

För de insatser som du har från hemtjänsten betalar du för den tid som det tar för hemtjänsten att utföra insatsen. Tiden slås sedan ihop per månad och du får en faktura från kommunen. Timkostnaden för 2024 är 371 kr. Avgiften kan aldrig bli högre än vad ditt avgiftsutrymme är.

Vad kostar hemsjukvården?

Avgiften för hemsjukvård är 200 kr per besök av legitimerad personal, alltså sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Hemsjukvård kan även utföras på delegation av hemtjänstens personal.

Avgiften för hemsjukvård samordnas med den avgift du eventuellt betalar för hemtjänst.

Hur stor avgiften blir per månad beror på din inkomst/pension och hur mycket hjälp du behöver. Kommunens högkostnadsskydd, även kallad maxtaxa, innefattar även hemsjukvård. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan för detta 600 kronor per månad.

Vad kostar särskilt boende?

När du bor i ett särskilt boende betalar du hyra för ditt boende. Du betalar också en månadskostnad för kost och förbrukningsmaterial samt en avgift för omvårdnad.

Beslut om avgiftsutrymme

För att räkna ut hur mycket du ska betala i avgift till kommunen får du lämna in dina inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du hemskickad på posten efter beslut om insats från kommunen. På blanketten finns möjligheten att uppge att man inte vill lämna inkomstuppgifter. Om du väljer att inte göra det, får du betala den högsta månadsavgiften. Du får alltid ett brev hemskickat med ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

För dig som har hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm räknas alla avgifter samman och du betalar aldrig mer än maxtaxan. Från och med 1 januari 2024 innebär detta max 2 574,70 kronor per kalendermånad.