God man och förvaltare

Om du behöver stöd så kan du ansöka om god man eller förvaltare, beroende på vilket stöd som du behöver.

God man

En god man kan utses för en person som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskapets omfattning skall alltid anges vid beslutet om god man och huvudmannens samtycke krävs. Godmanskap kan dock anordnas för en person utan dennes samtycke om personens tillstånd är sådant att denne uppenbarligen inte förstår vad saken gäller. En god man får inte gå emot huvudmannens vilja, om så sker kan huvudmannen säga upp godmanskapet. En god man skiljer sig från en förvaltare genom att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, alltså rätten att representera sig själv. En god man har rätt till skäligt arvode. Den kommunala överförmyndarnämnden utövar tillsyn över godmans- och förvaltarskapsärenden i kommunen.

Förvaltare

Förvaltarskap kan beslutas av tingsrätten för den som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Till stöd för förvaltarskap ska alltid finnas läkarintyg eller likvärdig utredning. När rätten meddelar ett beslut om anordnande av förvaltarskap, ska den samtidigt förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Den som är ställd under förvaltarskap kallas huvudman i sitt förhållande till förvaltaren. Om förvaltarskap inte längre behövs ska det upphöra och beslutet fattas av tingsrätten.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för dennes räkning. Inte heller är domstolens anordnande av förvaltarskap beroende av att den enskilde samtycker till åtgärden. En annan skillnad är att den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

Hur omfattande förvaltarskapet ska vara beslutas av rätten i varje enskilt fall. Huvudmannen behåller dock alltid rätten att själv disponera över tillgångar denne själv förtjänat genom eget arbete efter att förvaltarskap inrättats samt att ingå avtal om tjänst eller annat arbete.

Vadstena har gemensam överförmyndarnämnd med Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshög. Nedan hittar du en länk till det gemensamma kansliet.