Värdegrund

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som innebär att “Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (5 kap 4§ SoL).

Under 2013 gjordes en stor satsning på värdegrundsarbete inom äldreomsorgen i Vadstena. All personal utbilades i den nationella värdegrunden och reflekterade över vad den innebär i den praktiska vardagen i mötet med den äldre. En lokal värdegrund har tillsammans växt fram under utbildningarna och lyder:

Självbestämmande

Genom att ha ett flexibelt arbetssätt samt respektera den enskildes behov och önskemål bidrar vi till självbestämmande.

Trygghet

Genom att vara lyhörda, lugna och genom att arbeta lika skapar vi tillit och trygghet.

Meningsfullhet och sammanhang

Genom att låta den enskilde vara delaktig efter sin egen förmåga och känna sig behövd främjas meningsfullhet och sammanhang.

Respekt för privatliv och personlig integritet

Genom att lägga våra egna värderingar åt sidan och sätta den enskildes behov och önskemål i centrum, bidrar vi till respekt för privatliv och personlig integritet.

Gott bemötande

Genom att lyssna och vara närvarande samt respektera att det är i den enskildes hem vi utför våra åtaganden, bidrar vi till gott bemötande.