Vadstena Turism & Näringsliv AB

Från den 1 januari 2023 övergår verksamheten och personalen till Vadstena kommun eftersom bolaget håller på att avvecklas.

Vadstena Turism & Näringsliv AB har sedan 2016 haft i uppdrag av Vadstena kommun att arbeta med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Bolaget är också huvudman för Vadstena InfoCenter och kommunens turistinformation.

Organisation och mål

Bolaget ägs till 100% av Vadstena kommun genom moderbolaget Vadstena Stadshus AB och står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar ställning i beslut av större vikt och principiell beskaffenhet.

Ägardirektivet fastställer att bolaget ska förhålla sig till och bidra till att uppfylla kommunens vision och strategiska mål tillika den politiska viljeinriktningen – Växande, Attraktiva och Hållbara Vadstena.
Den årliga redovisningen av bolagets bidrag finns att ta del av i kommunens årsredovisning.

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, att med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen, tillvarata och utveckla turismens och näringslivets förutsättningar och villkor i syfte att bidra till kommunens tillväxt.

Bolaget ska;

  • vara en möjliggörare och en väg in i den kommunala organisationen för att få den service och stöd som den ansvarar för.
  • vidare engagera sig i och bidra i arbetet med att öka Vadstena kommuns attraktionskraft i frågor gällande livsmiljö, bostadsort och plats för arbete och rekreation.
  • ha ett särskilt fokus på att bredda kontaktnätet med och skapa mötesplatser för näringslivet lokalt, liksom offentliga aktörer regionalt och nationellt.

Bolaget har till uppgift att:

  • Stärka dialogen inom näringslivet, mellan kommunen och näringslivet för att skapa ett bättre företagsklimat.
  • Medverka i regionala och nationella sammanhang för att tillskapa externa resurser och offentliga utvecklingsinsatser för att stärka det lokala näringslivsarbetet.
  • Ge näringslivet i kommunen en bra service och information för att möjliggöra en positiv utveckling.
  • Ge besökare och potentiella invånare en bra service och information för att öka attraktionskraften i kommunen.
  • Bidra med support, samverkan och samordning för att stärka handelns och övriga turistföretags attraktivitet.
  • Bidra till att stärka bilden av Vadstena kommuns, bolagets och platsens ambitionsnivå, vilja, förmåga och erbjudanden för att attrahera fler invånare, besökare, investeringar och etableringar.
  • Bidra till att stärka kommunkoncernens kommunikation.

Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen utses av kommunfullmäktige med en sammansättning av ledamöter som speglar det politiska majoritetsförhållandet.

Ledamöter
Dessie Forsén (S), ordförande
Gary Sparrborn (M), 1. vice ordförande
Stefan Båverud (K), 2. vice ordförande
Johan Liljefors (MP), ledamot
Anders Agnemar (C), ledamot

Ersättare
Camilla Egberth (S)
Markus Bergmar (M)
Jan-Ove Pettersson (K)
Bob Råsten (S)
Ingvar Frid (V)

Läs mer om kommunens bolagsordning och ägardirektiv