Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att alkohol- och drogkonsumtionen ska minska. Därmed minskar också de negativa konsekvenserna.

Förebyggande arbete riktar sig både till ungdomar, föräldrar och andra vuxna.

Barn och ungdomar

På skolorna i Vadstena finns samverkansgrupper med individ- och familjeomsorgen, skolan och polis för att vara förebygga och tidigt fånga upp eventuell förekomst av alkohol eller droger bland unga.

Inom kommunens arbete med Tidigt stöd i samverkan, arbetar individ- och familjeomsorgen tillsammans med skolan och förskolorna för att tillsammans kunna ge ett tidigt stöd till föräldrar, barn och ungdomar som behöver det.

Vuxna

Förebyggande arbete avseende alkohol och droger sker i det brottsförebyggande rådet (BRÅ). Arbetet sker både inom kommunen och i samverkan i regionen. När det gäller förebyggande arbete kring vuxnas missbruk och beroende finns det även en samverkan i den västra länsdelen. I Vadstena finns ett nära samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, vårdcentralen och beroendemottagningen på Motala Lasarett gällande alkohol och droger.

I samverkan med Region Östergötland pågår en utveckling av en mottagning för missbruk, riskbruk och beroende hos barn och ungdomar upp till 26 år.