Medarbetarenkäten 2021

Vadstena kommun genomför, precis som många andra kommuner och arbetsgivare, regelbundet medarbetarenkät med syfte att följa upp arbetsmiljön.  Inom kommunal verksamhet är det normala att ligga lite lågt på exempelvis förnyelse och attraktivitet, enligt analysföretaget HQN. Faktorer som, mening, förtroende, stämning och kompetens rankas däremot högt. Liksom upplevd frånvaron av trakasserier och diskriminering. Vadstenas enkätresultat 2021 är bättre än Sverigemedel på alla utvärderade parametrar; strategi, hälsa, arbetsmiljö, ledarskap, arbetssituation och övergripande.

– Vi genomförde samma undersökning 2019, berättar HR-konsult Linda Carlsson, med ett jämförbart resultat. I den förra enkäten svarade 82,3% i år har vi en svarsfrekvens på 82,4%, en liten ökning mot den förra.

Då avbröts analysarbetet av pandemins utbrott, men nu finns större möjligheter att fördjupa sig i resultatet. Förvaltningarna kommer under 2022 ta fram handlingsplaner för hantering av de frågor som de anser har störst påverkan på sin arbetsmiljö för uppföljning på kommunledningsnivå.

– Frågorna visar på betydelsen av bra chefer som kan skapa bra lokala förutsättningar och engagemang. Vi är stolta över både enkätresultatet och våra chefers arbete, kommenterar kommundirektör Madeleine Andersson

För mer information om medarbetarenkätens resultat, kontakta Vadstena kommuns HR-chef, Siw Junling.