Norra Vätterngatan med åkermark i bakgrunden

Detaljplan öppnar för ny stadsdel – ska nu ut på samråd

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade vid sitt senaste sammanträde att kommunen ska gå vidare med ett detaljplaneförslag som möjliggör för 130 nya bostäder på Kvissberg.

Det finns behov av ytterligare mark för bostäder i Vadstena. Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen jobbat på en ny detaljplan för fastigheterna Kvissberg 2:2 och 2:3. Det rör sig om Vadeslätt, en yta inom Kvissberg, där det i dag finns jordbruksmark ägd av kommunen.

Detaljplaneförslaget som tagits fram möjliggör för 130 nya bostäder, eller alternativt 60 bostäder samt ett vård- och omsorgsboende. Det ska även finnas möjlighet för viss centrumverksamhet.

Den bebyggelse som planeras i det aktuella området ska vara varierad och lite olika beroende på lokalisering. Det föreslås både hus i tre till fyra våningar och två till tre våningar samt par- och radhus.

Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan förekommer, i enlighet med plan- och bygglagen samt miljöbalken, och kommit fram till att så inte är fallet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna de samrådshandlingar som tagits fram och gav plan- och bygglovavdelningen i uppdrag att samråda med berörda om detaljplaneförslaget.

Det blir så småningom kommunfullmäktige som ska besluta om detaljplanen ska godkännas.

Bild över område där på Kvissberg med åkermark och Motalavägen i bakgrunden.

Området som detaljplaneförslaget berör ligger på jordbruksmark ägd av kommunen.