Träskylt på väg vid slätten med pilar mot Vadstena och Nässja

Avlopp i Nässjaområdet ska inventeras

Miljöavdelningen genomför en inventering av de enskilda avloppsanläggningar som finns i Vadstena kommun. Nu har turen kommit till Nässja.

Syftet med inventeringen är att säkerställa att de enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen uppfyller dagens lagkrav på rening. Sedan 2015 har arbetet pågått och cirka 400 avlopp har inventerats. Bedömningen är att det totalt finns cirka 800 enskilda avlopp i Vadstena kommun.

Den nationella tillsynsstrategin infördes år 2022 i den ställs krav på att kommunerna ska göra sin avloppsinventering riskbaserat. Det innebär att områden med störst risker för negativ påverkan på miljön och människors hälsa prioriteras.

Miljöavdelningen gör bedömningen att ett av de områden där risk för negativ påverkan på värdefull natur och människors hälsa är Nässjaområdet. Detta med tanke på närheten till Vättern.

Här finns cirka 200 fastigheter som används på olika sätt, både för permanentboende och sommarboende. Eftersom Nässja inte är ett utpekat verksamhetsområde enligt Lagen om allmänna vattentjänster finns inget kommunalt vatten och avlopp i området.

Miljöavdelningen har i dagsläget inte någon fullständig bild av status för fastighetsägares befintliga avloppsanordningar i det aktuella området. Det finns alltså ett stort behov av en inventering.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu gett miljöavdelningen i uppdrag att utföra inventeringen.

– Kommunen har tidigare tittat på möjligheterna till kommunalt avlopp i Nässja. Detta är ett sätt att skaffa kunskap om situationen, säger nämndens ordförande, Lars Öhman (M).