Vision för hamnområdet – förslag klubbat av nämnden

UPPDATERAD 2023-04-19

Uppdraget kom i höstas, nu har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på en vision för hamnområdet i Vadstena.

Det var vid tisdagens sammanträde som förslaget presenteras för samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer om uppdraget och förutsättningarna nedanför artikeln.

Stadsarkitekt Petter Frid betonar att visionen är framtagen för att ange inriktningen för kommunens fortsatta arbete i området. Detta utifrån politikens viljeinriktning.
– Det är ett arbetsdokument tänkt att hålla ihop den framtida planeringen Det vill säga, det är inte juridiskt bindande eller vägledande dokument knutet till plan- och bygglagen.

Vad syftar visionen till?

– Ska man sammanfatta visionen kort så är avsikten att skapa en tryggare och attraktivare miljö i området, mindre biltrafik längs vallgraven, förbättrad hamnservice och en effektivare markanvändning inom nuvarande kvartersmark, säger Frid.

– Hela området är idag detaljplanerat för industri, något som inte området används för idag och därför behöver en anpassning till nuvarande och framtida användning göras genom att nya detaljplaner tas fram.

Visionen innehåller förslag på en rad åtgärder. Som att skapa en ny tillfart och entré till området, liksom ett levande hamn- och kajstråk och ett attraktivt gångstråk längs med Vättern.

Nya servicefunktioner i hamnen och en öppen yta med plats för evenemang är andra saker som nämns, precis som förbättrad logistik och parkeringsmöjligheter vid småbåtshamnen.

Rivning av silon

Det föreslås också en rivning av silon.

– Under arbetet gång med visionen har föreslagits att både bevara och riva silon men i visionen föreslås det att på fastigheten ge plats för nya, och mer ändamålsenliga byggnader, säger Petter Frid. Hur och om en eventuell rivning ska genomföras och vilka krav som kommer att ställas blir i så fall aktuellt i samband med att kommunen söker ett rivningslov.

– Silon har stått tom länge och tillåtits förfalla, skulle den bevaras är det så klart förenat med stora kostnader förklarar han.


Nu när nämnden godkänt visionen så blir nästa steg att gå vidare med att förverkliga den. Det innebär bland annat att inleda processen med nya detaljplaner.

Bakgrund

Uppdraget att ta fram en vision för Vadstenas hamnområde fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 14 juni 2022 mot bakgrund av att flera strukturella
frågor behöver lösas i området.

Hamnområdet väster om slottet är idag ett område av industrikaraktär, men med stor utvecklingspotential.

De viktigaste utvecklingsinriktningarna i arbetet med visionen har varit att skapa trygghet och säkerhet i området, erbjuda en livlig och aktiv hamnmiljö med gästhamnsservice, handel och ställplatser för husbilar samt möjliggöra för kommunen och privata fastighetsägare att utveckla sina fastigheter.

Möjligheter för rekreation med närhet till Vättern och en ordnad trafikföring med trygga stråk för gång och cykel är en förutsättning för utveckling av området.

Samtidigt finns möjlighet att förstärka parkeringsmöjligheterna för att främja besöksnäringen och avlasta parkeringssituationen i innerstaden.

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-18

kallelse-och-handlingar-samhallsby_2023-04-18 (pdf, 14,82 MB)