Strandskydd

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Vid byggande nära vattendrag, insjöar och hav måste du ta hänsyn till strandskyddet.

Läs mer om vad som gäller för strandskyddade områden på Boverkets webbplats

Du söker dispens för det du vill bygga inom strandskyddat område hos samhällsbyggnadsnämnden. För vissa områden är det istället länsstyrelsen som beslutar om dispens. Kontakta din plan- och bygglovavdelningen för att få information om vad som gäller inom ett visst område.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

För bryggor i Vättern är det alltid länsstyrelsen som beslutar om dispens, då Vättern omfattas av Natura 2000.