Bygga en gäststuga

Bygglov

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid, räknas som byggnader och kräver bygglov.

Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta plan- och bygglovavdelningen.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten.
Läs mer om detta på sidan Bygga utan bygglov.

Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

För en- och tvåbostadshus finns undantag.
Läs mer om dessa på sidan Bygga utan bygglov.

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta.

Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd och får inte förvanskas.

Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel följande:

  • murar och plank,
  • upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt,
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen, om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov,
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk, och
  • radio- och telemaster samt torn, om det inte gäller mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn.

Sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för större ljusanordningar och för att sätta upp eller ändra en skylt. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.