Process motion beskrivande grafik

KLICKBAR GRAFIK Beskrivning av motionsprocessen från Idé -> Motion -> Motionen tas upp i kommunfullmäktige och skickas vidare för beredning -> Nämnd/styrelse bereder motionen (via remisser för inhämtning av synpunkter) -> Nämnd/styrelse beslutar om motionen -> Slutligen beslutar kommunfullmäktige att anta eller avslå motionen -> Om motionen antas, verkställs den.

Demokrati 100 år – så fungerar det i Vadstena

Den svenska demokratin fyller 100 år i år. Vadstena kommuns grunduppdrag är att säkra och utveckla demokratin i vårt samhälle. Men hur går processen till när våra folkvalda politiker fattar beslut i en fråga? Vadstena kommuns kommunsekreterare ger här ett fiktivt exempel på hur det går till när en idé blir till verklighet.

Idé och förslag

“En politiker tycker att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka och skriver därför ett förslag eller en motion som det kallas.”

Motion registreras

“Motionen registreras (diarieförs) vilket innebär att motionen stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten skall kunna se vilka motioner och andra ärenden som har kommit in.”

Motionen tas upp i kommunfullmäktige

“Motionen tas upp som ett ärende på kommande kommunfullmäktig. Där beslutas om motionen ska godkännas eller inte och vilken nämnd som ska utreda förslaget. I det här fallet blir det kommunstyrelsen eftersom nämnden hanterar personalfrågor.”

Motionen bereds

“Motionen bereds, det vill säga ett underlag för beslut tas fram. Det görs av tjänstepersoner vid de verksamheter/förvaltningar som berörs av motionen. Tjänstepersonerna skriver ett förslag till beslut och ibland remitteras ärendet vidare till andra nämnder för synpunkter. I det här fallet skulle ärendet remitteras till socialförvaltningen eftersom äldreomsorgspersonal tillhör den förvaltningen. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar, budget och fackliga regler.”

Politikerna föreslår om beslut

“Efter det tas ärendet upp i kommunstyrelsen, där föreslår politikerna hur kommunfullmäktige ska besluta om förslaget. Sedan är det slutligen kommunfullmäktige som beslutar om förslaget ska genomföras eller inte.”

Kommunfullmäktige beslutar om idéen blir verklighet

“Kommunfullmäktige är kommuns högst beslutande församling, därför behandlas alla motioner slutligen där. I kommunfullmäktige kan det bli debatt om innehåll i och syfte med motionen. Om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen får personalavdelningen och socialförvaltningen i uppdrag att genomföra förslaget, att äldreomsorgspersonal ska få två friskvårdstimmar per vecka.”