Nämnderna måste effektivisera för att klara de snävare ramarna

Det allvarliga ekonomiska läget som drabbat alla kommuner och regioner innebär att man måste sänka kostnaderna. Så även Vadstena kommun.

Förvaltningarna har sett över sina verksamheter och föreslagit förändringar baserat på vad som de bedömer är möjligt utan att det inverkar på grunduppdragen. Vadstena kommun värnar om gamla och unga och vill att besparingarna genomförs med största möjliga omsorg där barn och ungas välbefinnande och utveckling prioriteras.

Ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2024 medför behov av effektiviseringar motsvarande 3,7 mkr. Effektiviseringarna kommer i första hand att hittas i arrangemang och kulturbidrag till särskilda aktörer samt till stiftelser och bildningsförbund.

– Vi inser att de effektiviseringar vi behöver göra är utmanande för de som drabbas och inte önskvärda, kommenterar bildningschef Johan Wernström beslutet.

– Vi ser fram emot när konjunkturen vänder och vi kan föra ny dialog med verksamheterna om framtida bidragsnivåer och de behov som finns.

Besparingar på fastighetssidan

Kultur- och utbildningsnämnden väljer att bibehålla de ekonomiska nivåerna i förskola, grundskola och i de kultur och fritidsaktiviteter som erbjuds våra barn och unga i kommunen. Detta för att säkerställa en fortsatt utvecklande, stimulerande och trygg miljö framöver.

Kommunstyrelsen gör neddragningar motsvarande 2,2 mkr med besparingar på bland annat fastighetssidan. Alla nämnder kommer få hålla igen för att klara de generella kostnadsökningarna inom sina ramar.

Varje nämnd ska för år 2024-2026 till kommunstyrelsen senast under december 2023 inlämna en detaljbudget för 2024-2026 som överensstämmer med de resurser som tilldelats enligt fullmäktiges beslut om budget den 29 november.