Poliserna Beatrice Lindblad och Josefine Arvidsson presenterade tillsammans med Bråsamordnaren Katarina Hydén den nya lagen för kommunsrtrelsen.

Kommunen får ökat ansvar för brottsförebyggande arbete

Kommunen får ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet i och med en ny lag som nu trätt i kraft.

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten och därifrån ta fram en handlingsplan. Genom att följa den nya lagen ska kommunerna ges möjlighet att förebygga fler brott. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli, men kommunerna har på sig fram till 1 juli 2024 att ta fram och besluta om åtgärdsplaner.

Omfattar geografiska området

Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen höll kommunpolis Josefine Arvidsson och kommunens Bråsamordnare Katarina Hydén en presentation av den nya lagen och vad den innebär för Vadstena kommun.
– Den nya lagen gäller för alla kommuner och ansvaret omfattar hela kommunens geografiska område, inte bara den kommunala verksamheten, säger Katarina Hydén.

Detta innebär att kommunen behöver ha ett närmare samarbete med näringsliv, föreningar och representanter för allmänheten när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Kommunen ansvarar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Det kan exempelvis innebära att upprätta överenskommelser med relevanta aktörer.
– Vadstena kommun har, jämfört med många andra kommuner, en relativt låg nivå av brottslighet och det brottsförebyggande arbetet ska anpassas utifrån den rådande lägesbilden, förklarar Katarina Hydén.

Strategiskt råd

Landets kommuner har olika förutsättningar för arbetet med att nå upp till lagkraven. Vadstena kommun har redan i nuläget ett brottsförebyggande råd (BråVa) med representanter från kommunens verksamheter, polis och räddningstjänst. Fortsättningsvis ska BråVa fungera som strategiskt råd för det brottsförebyggande arbetet.
– Just ett strategiskt råd är en av de saker den nya lagen ställer krav på, påpekar Hydén.