Översiktsplan för Vadstena kommun 2013

Syftet med översiktsplanen för Vadstena kommun är att klargöra de förutsättningar som finns för stadens och övriga kommunens framtida utveckling. Den ska ange var marken från allmänna synpunkter är lämplig för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser, anläggningar för tätortsändamål med mera samt var det är lämpligt att nuvarande markanvändning ostört kan få fortgå.

Översiktsplanen är ett obligatoriskt underlag för kommunens översiktliga strategi­arbete. Den ska vara aktuell och ska därför tas upp för ny prövning varje man­datperiod, i enlighet med plan- och bygglagen. Planen ska redovisa kommunens syn på hur förändringen i den befintliga bebyggelsen kan ske med hänsyn till den historiska miljön och andra allmänna intressen. Den ska även visa hur trafik-, parkering- och andra tekniska försörjningsfrågor kan lösas.

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en ny översiktsplan för hela kom­munen som avses ersätta den tidigare översiktsplanen från 1990 med fördjupningar.
Tillägget för vindkraft samt vissa delar av FÖP (fördjupad översiktsplan)  Vadstena stad avses dock fortsätta att gälla som del av den kommunomfattande översiktsplanen.
Ny översiktsplan grundar sig på inriktningsdokumentet “Utvecklings­strategier för Vadstena kommun”, enligt kommunstyrelsens beslut 2010-02-10. Planarbetet utfördes i huvudsak under år 2010 genom en projektanställning vid kommunledningskontoret.

Översiktsplanen för Vadstena kommun antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2013 och vann laga kraft den 18 juli 2013.