Äldreundersökningen – nu har vi fått resultatet

Äldreundersökningen – nu har vi fått resultatet

Vad tycker de äldre i Vadstena om kommunens äldreomsorg? Nu har resultatet av den enkät som skickades ut tidigare i år redovisats.

Vi kunde i januari berätta om undersökningen. Den genomfördes via enkäter som skickades ut till alla våra medborgare som antingen har hemtjänst från kommunen eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Nu, precis innan midsommar, fick kommunen ta del av resultatet av årets undersökning.

Vadstena kommun fick i förhållande till hela riket ett bra resultat med bättre svarsfrekvens både för svarande i ordinärt boende (hemtjänst) och för svarande på särskilt boende.

Inom ordinärt boende blev svarsfrekvensen för hela riket 59 procent medan den i Vadstena landade på 62 procent. På särskilt boende svarade, i riket, 43 procent av de tillfrågade medan i Vadstena besvarades enkäten av 49 procent. Vi är alltså bättre än riket i snitt men till nästa år vill vi arbeta för att få en ännu högre svarsfrekvens.

Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen?

Generellt sett ger våra äldre i Vadstena kommunens äldreomsorg bra betyg. Dock är det inte ens hälften av de svarande som skattar sitt hälsotillstånd som gott eller ganska gott och många svarar att de besväras av oro, ängslan eller ångest.
Detta är något som kommunen ser allvarligt på och något kommunen behöver ta tag i de närmaste åren.

Mer glädjande är att se att 100 procent av de tillfrågade på våra särskilda boenden upplever att det alltid eller oftast blir bra bemöta av personalen.

Inom ordinärt boende svarar 98 procent positivt på samma fråga och här ser man en ökning med 3 procentenheter från senaste undersökningen. Vidare är det positivt att 90 procent av de svarande inom ordinärt boende känner sig trygga med hemtjänsten och inom särskilt boende svarar hela 98 procent att de känner sig trygga med personalen.
Trots dessa fina siffror är detta områden vi måste fortsätta att arbeta med för att bibehålla och gärna få ännu bättre resultat.

Det som kommunen får sämre på resultat på är tillgången till sjuksköterska och läkare på särskilt boende vilket kommunen behöver arbeta på i samverkan både inom förvaltningen, äldreomsorgen och hemsjukvården, och med regionen. Inom ordinärt boende behöver vi arbeta mer för att alla våra brukare ska veta vad de ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål och vi behöver också bli bättre på att ta hänsyn till brukarnas åsikter och önskemål.

Hur arbetar vi vidare utifrån resultaten?

Resultaten av undersökningen är viktig för kommunen och särskilt socialförvaltningen. Det ger en indikator om vad våra medborgare tycker om vårt arbete och visar på vad vi behöver arbeta lite extra med. Resultaten blir en bra grund när arbetat med att ta fram verksamhetsplaner och budgetplaner för kommande år ska starta nu i höst.

Vi är därför väldigt tacksamma till alla er som tagit er tid att delta i undersökningen. Nu påbörjas förvaltningens arbete med att analysera och arbeta vidare utifrån resultatet.

Vill man läsa mer om resultatet finns det information på Socialstyreslens webbsida.