Så jobbar vi i Vadstena med välfärdsteknik

Så jobbar vi i Vadstena med välfärdsteknik

Färre behöver hjälpa fler

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar med tanke på den kommande demografiutvecklingen som innebär att lika många medarbetare måste kunna hjälpa fler medborgare.
Denna utmaning är inte på något sätt unik för Vadstena utan i hela landet ökar andelen äldre i kommunerna i högre grad än vi får in personer i arbetsför ålder. I Vadstena som redan innan har en hög andel äldre i kommunen blir detta extra påtagligt.

Målet – Sverige bäst i världen på digitalisering

För att få denna ekvation att ändå gå ihop blir det viktigt att komma igång och våga använda nya digitala hjälpmedel. Det finns ett övergripande mål som säger att 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Under slutet av 2020 arbetade därför förvaltningens IT-samordnare tillsammans med socialchefen fram en digitaliseringsplan för socialförvaltningen. Digitaliseringsplanen beskriver vad digitalisering är för socialförvaltningen och hur vi ska uppnå en högre grad av digitalisering inom förvaltningens verksamheter.
Till planen finns en handlingsplan som mer konkret beskriver för varje år vilka projekt som planeras för inom förvaltningen.

Digitaliseringen är i sig ingen besparing för kommunen, utan kräver både investeringar och ökade driftskostnader i form av system och andra tekniska lösningar till en början. Men om fler medborgare kan klara sin dagliga livsföring längre med stöd i och hjälp av diverse digitala lösningar så motar det inflödet och behov av kommunala insatser. Detta leder också till att medborgaren blir både självständig och trygg vilket bidrar till att deras hälsa ökar.

Vad har då hänt under 2021?

Här följer några av de projekt som driftsattes under 2021 och vad det innebär:

 • Digital signering infördes i alla verksamheter. Det betyder att vårdpersonalen numera kan signera att de givit ett läkemedel eller utfört en rehab-insats via en app i telefonen istället för på ett papper inne hos brukaren. Sjuksköterskorna och rehab-personalen lägger i förhand in vilka läkemedel och insatser som ska ges och signeras och inom vilken tidsram detta ska ske. Sker sedan inte överlämningen eller insatsen inom dem angivna tidsramen får sjuksköterska eller rehab-personalen en notering om detta och kan påminna vårdpersonalen. Antalet missade läkemedel eller utförda insatser har under 2021 minskat avsevärt med hjälp av detta.
 • Nytt planeringsverktyg i hemtjänsten. Det nya planeringsverktyget ”pratar” med vårt verksamhetssystem vilket skapar en mer säker och effektiv planering.
 • Teknik-installation på Stenborgen. På det nya korttidsboendet Stenborgen har bland annat wifi installerats samt en tovertafel-spelare som stimulerar barnens rörelse och sociala interaktion.
 • Automatiska sänggrindar på ett boende. För att underlätta vändning av vårdtagare på ett boende har man installerat automatiska sänggrindar som hjälper till med detta. Detta skapar en bättre arbetsmiljö för personalen samt ger en bra hjälp för de boende.
 • Taligenkänning har testats i alla grupper på individ- och familjeomsorgen. Detta innebär att handläggarna kan tala in sina utredningar som sedan skrivs ned automatiskt. Detta sparar tid för dem samt förbättra arbetsmiljön när de inte behöver skriva långa utredningar på datorn.
 • En e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd har skapats och satts i drift. Detta gör det möjligt för de medborgare som vill ansöka om försörjningsstöd att göra detta helt digitalt. Tjänsten säger direkt till om något saknas vid ansökan och uppgifterna skrivs in direkt i systemet vilket då sparar tid för handläggarna.
 • Teknikinstallation på kommunens nya Träffpunkt på Wasagården. I samband med att träffpunkten startade upp genomfördes en hel del teknik-installationer där och planen är att utforma ett rum dit medborgare kan komma och testa på olika digitala hjälpmedel

Och vad planeras för under 2022?

Under 2022 är planen att fortsätta driftsätta nya lösningar, några exempel är dessa:

 • Skapa en digital larmkedja inom hela äldreomsorgen och LSS-enheten samt köpa in mer trygghetsskapande teknik, till exempel larmsensorer, trygghetskameror.
 • Införa digitala lås inom hemtjänsten. Detta innebär att personalen kan komma in till brukarna med hjälp av ett digitalt lås och behöver inte åka tillbaka till hemtjänstlokalen och byta nycklar mellan olika brukare.
 • Införa hotellås på alla demensavdelningar på våra särskilda boenden så de boende lät kan komma in till sitt rum med sin tagg men inte kan komma in till andra boenden.
 • Omvärldsbevakning pågår för att eventuellt införskaffa läkemedelrobotar inom hemsjukvården.