Karta Vadstena

1. Bostäder inom del av Vadstena 4:44. Som färgmarkeringen visar är planen klar för antagande.
2. Området inom del av Kungs Starby 2:1 byggs ut för fler verksamheter, industri mm.
3. För åkermarken sydost om norra delen av gamla genomfarten tas ett förslag för nya bostäder fram.
4. På Södra Drottningmarken förbereds sex nya villatomter.
5. Plan för verksamhet på Kungs Starby-området.
6. Mitt emot förskolan Omma byggs två flerbostadshus.
7. Mark för bostäder intill odlingslotterna utefter Birgittastranden.
8. Förslag att bygga ett nytt vårdcentrum.
9. Förslag till tomtmark för bostäder.

Utveckling kräver planering – kommunen bygger vidare

Det är mycket på gång i Vadstena när det gäller planering av nya områden för bostäder och andra verksamheter. Kartan här ovan visar vilka områden som är aktuella nu och i en nära framtid.

Efterfrågan på bostäder, både villatomter och lägenheter, och tomter för verksamheter har under de senaste åren varit stor i Vadstena. För att möta det behovet arbetar kommunen just nu intensivt med att ta fram flera detaljplaner för olika områden.

Kommunen har ansvaret
Det är kommunerna som har ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Syftet är att skapa en god bebyggd miljö och bidra till en hållbar användning av mark, vatten och andra resurser. Planarbetet sker genom en översiktsplan, som anger kommunens mål och riktning. Detaljplanen anger markanvändning, byggnadsutformning med mera.

– Arbetet med att ta fram en detaljplan sker i flera steg och kan av många uppfattas som en ganska lång och krånglig process. Vanligtvis tar det mellan 1-3 år att ta fram en detaljplanberoende på storlek och komplexitet, säger Petter Frid, stadsarkitekt.

Möjlighet till inflytande
Att processen ser ut som den gör har att göra med att markens lämplighet för den nya användningen måste utredas noggrant. Dessutom ska den ge berörda intressenter möjlighet till inflytande. I arbetet ingår därför ett samrådsskede och ett granskningsskede innan detaljplanen kan antas.

– Samhällsplanering är en demokratisk process där de som berörs av detaljplanen, både privatpersoner såväl som kommunala och statliga aktörer och företag, ska kunna komma med förslag och synpunkter på kommunens arbete, säger Petter Frid.

Om detaljplanen inte överklagas börjar den gälla ungefär en månad efter att den antagits i kommunfullmäktige.

Digitalt kartverktyg
I det digitala kartverktyget på webbplatsen finns möjlighet att sortera innehållet och ta del av mer information: vadstena.se/kartportalen