Containrar på en återvinningsstation

Utställning av lokala avfallsföreskrifter – chans att tycka till

Omfattande lagförändringar innebär reviderade lokala avfallsföreskrifter för Motala och Vadstena kommuner.
Samråd är en viktig del i förankringsarbetet och därför ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna omfattar bland annat kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information samt hämtningsintervall och hantering av avfall under kommunens ansvar.

På grund av omfattande lagförändringar och domar inom avfallsområdet har avfallsenheten tagit fram förslag till reviderade lokala avfallsföreskrifter för Motala respektive Vadstena kommuner. Föreskrifterna är föreslagna att gälla från 2024-01-01.

Sammanfattning av de mest betydande förändringarna

Här nedan följer, rubrik för rubrik, en sammanfattning av avfallsföreskrifternas mest betydande förändringar.
Föreskrifterna för Motala och Vadstena är till sitt innehåll identiska i det aktuella förslaget, varför synpunkter kommer att hanteras samlat för båda kommunerna. Information i samband med publicering av föreskrifterna.
Synpunkter på förslagen välkomnas skriftligen senast 19 oktober.

Kommunalt ansvar för förpackningsavfall

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ansvara för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och från verksamheter samlokaliserade med hushåll när dessa har valt kommunal insamling. Kommunens ansvar för insamling av förpackningsavfall träder i kraft den 1 januari 2024 och kravet på fastighetsnära insamling träder i kraft den 1 januari 2027.

I revideringen av avfallsföreskrifterna tittar vi på utsortering av förpackningsavfall under kommunalt avfall, det vill säga vilka förpackningsmaterial som ska sorteras ut och hur de ska överlämnas till kommunen eller kommunens utförare.

Transport av avfall till återvinningscentralen

En dom i Mark- och miljödomstolen innebär att kommunerna behöver se över hur transporter till återvinningscentraler går till. Det behöver bli tydligare vem som får transportera kommunalt avfall till återvinningscentralerna.

Avfall ska avskiljas från sin förpackning

Det nya kravet är lagstadgat och gäller hushåll så väl som verksamheter. Ändringar i Avfallsförordningen innebär att alla avfallslämnare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Undantag gäller för farligt avfall och läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Ändringen gäller från 1 januari 2024.

Grund för felsorteringsavgift

I revideringen av de nya avfallsföreskrifterna tittar man på grunderna för bedömning eventuell felsortering och för debitering av felsorteringsavgift.

Utsortering av invasiva växter

Krav om separat utsortering av insavisa växter och kommunens insamling.

Begrepp

Förtydligande och enhetlig benämning på aktörer som jobbar på uppdrag av kommunen för avfallstjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla.