Skärpt eldningsförbud i hela Östergötland

På grund av den höga brandrisk som råder har Länsstyrelsen Östergötland tagit beslut om att skärpa nuvarande eldningsförbud från och med klockan 09:00 den 15 juni. Beslutet omfattar samtliga kommuner och gäller tills vidare.

Det råder sedan tidigare eldningsförbud i hela Östergötlands län. Nu har Länsstyrelsen Östergötland i samråd med länets kommuner, räddningstjänster och Polismyndigheten tagit beslut om att skärpa förbudet.

Skärpt eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför tätbebyggt område. Förbudet gäller eldning, grillning och bränning med fasta bränslen som ved, kol, gräs eller liknande. Det betyder att det nu även är förbjudet att elda och grilla i fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand och det är den som eldar eller grillar som ansvarar för säkerheten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning, men det är inte tillåtet att bränna kvistar, ris och grenar på tomten.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länets skogar och marker. Den som upptäcker en brand i skog och mark, ska snabbt larma 112 och meddela position för branden.

Det här gäller vid skärpt eldningsförbud:

  • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område
  • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
  • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Det är tillåtet för restauranger och liknande verksamheter att grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
  • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att fara för eld och spridning är låg.

Frågor och svar

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?
Ja, du får grilla på egen tomt om den befinner sig inom sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger.

Förbudet gäller mot eldning i skog och mark. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?
Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?
Ja, förbudet gäller inte grillning/matlagning med gas. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag använda stormkök i skog och mark?
Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag grilla vid iordningsställda grillplatser om de är i eller nära skog och mark?
Nej, förbudet omfattar även grillning och matlagning vid iordningsställda platser.

Går det att få dispens från eldningsförbudet för att elda i skog och mark?
Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl. Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens.

Får jag använda fyrverkeri?
Nej.

Får jag använda campingkök?
Matlagning som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet, under förutsättning att campingköket är placerat så att fara för eld och spridning är låg. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?
Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?
Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen igen eftersom du riskerar att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?
Information kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?
Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam.