Bild på Wasagården med flera av byggnaderna

Sex till åtta platser på Wasagården ska pausas.

Platser på Wasagården pausas – behovet har minskat

Under fjolåret minskade behovet av vårdboendeplatser i Vadstena. Istället har fler valt vård och omsorg i ordinärt boende. Därför kommer nu 6 – 8 platser på Wasagården att pausas.

De äldre i Vadstena har i allt större utsträckning givits möjlighet att få bo kvar hemma, med stöd och hjälp i form av hemtjänstinsatser och välfärdsteknologi. Något som många också har föredragit. Under perioden november 2021 till november 2022 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar med över 1100 timmar i månaden.

Detta, tillsammans med ett nytt trygghetsboende samt fler avlidna än vanligt under 2022, har inneburit att ett antal platser på Wasagården och Vätterngården står tomma.

Socialförvaltningen menar att ha ett antal lediga platser spridda på olika avdelningar gör verksamheten svårplanerad bemanningsmässigt och att det skulle innebära en förbättring för både boende och omsorgspersonal med en bättre samplanering.

Socialnämnden beslutade därför vid sitt möte tidigare i veckan att pausa 6-8 platser på Wasagården, enligt förslag från förvaltningen.

– Vi informerade berörd personalgrupp i onsdags. Sex brukare och sexvårdpersonal blir berörda av förändringen. Fyra av brukarna kommer erbjudas lägenheter inom Wasagården och två brukare på Vätterngården, berättar Jessica Lindh, verksamhetschef för äldreomsorg och LSS,

– Samtliga medarbetare kommer erbjudas andra tjänster inom förvaltningen, medarbetarna har fått önska nya arbetsplatser och vi tror att alla kan få sina önskemål tillgodosedda, fortsätter hon.

Förändringen kommer att ske successivt under de närmaste månaderna. Förvaltningen kommer att stå för det praktiska när det gäller omflyttningarna och för alla eventuella omkostnader som kan uppstå i samband med flytt.

– Vi är angelägna om att få till detta på bästa sätt både för brukare och deras anhöriga samt för våra berörda medarbetare, säger Jessica Lindh.

Utifrån den demografiska befolkningsprognosen bedömer socialförvaltningen att behovet av platser på särskilt boende kommer att öka igen om några år. Om detta sker kommer förvaltningen att återställa platserna i den takt som krävs.