Avfallsplan ska tas fram genom bred samverkan

Kommuninvånare, kommunmedarbetare, företag och organisationer kommer att bjudas in att samverka i framtagandet av den nya avfallsplanen för Vadstena och Motala.

Varje kommun måste enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Enligt beslut av kommunfullmäktige ska ny avfallsplan arbetas fram och beslutas att börja gälla under 2024.

Avfallsplanen ska bidra till nationella miljömål, skapa ett hållbart avfallsarbete för Motala och Vadstena kommuner samt uppfylla gällande lagstiftning.

Tre huvudområden

Avfallsplanen är ett styrande, politiskt dokument och den nya versionen ska gälla fram till år 2030. Innehållet delas in i tre större delar, huvudområden, och dessa är:

  • Minskad mängd och farlighet
  • Ökad resurshushållning
  • Förbättrad insamling och behandling

Inom varje huvudområde tar vi fram målområden och underliggande mål med nyckeltal vilka ska leda till att vi uppnår våra målområden. För att uppnå målen och nyckeltalen tas handlingsplan med åtgärder fram.

Delta i framtagandet

Kommuninvånare, kommunmedarbetare, företag och organisationer kommer framöver att bjudas in att samverka i processen att ta fram mål och åtgärder i avfallsplanen. Motala kommun kommer därför under arbetets gång att bjuda in till workshops där vi tillsammans hittar lösningar för att bygga ett mer hållbart samhälle.