Sandra Sävmo-Flink, samordnare på Wasagården, Jessica Lindh, enhetschef på Wasagården och Sarah Frithiof, samordnare hemtjänsten.

Sandra Sävmo-Flink, samordnare på Wasagården, Jessica Lindh, enhetschef på Wasagården och Sarah Frithiof, samordnare på hemtjänsten där ett pilotprojekt inför "Heltidsresan" genomförts.

Nu börjar Heltidsresan, med heltid som norm

I Vadstena kommer alla medarbetare inom äldreomsorgen som vill få möjlighet att gå upp i tjänst och arbeta 100 % från och med 1 november 2021.  Då påbörjas nämligen utvecklingsprojektet ”Heltidsresan, heltid som norm”, inom äldreomsorgen i Vadstena kommun.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Kommunal där målet är att heltid ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerande verksamheter. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas och då behöver välfärdssektorn kunna erbjuda attraktiva anställningar. En heltidsanställning ökar tryggheten för den anställde och leder till ökad jämställdhet. Målet är att alla anställda ska känna att de klarar sin egen försörjning, både under arbetsåren men även när det blir dags att gå i pension.

Den 1 november går alltså heltidsresan in i skarpt läge inom äldreomsorgen i kommunen.  Projektet har dock pågått mycket längre än så. Heltidsresan startade redan 2018, där bland annat en pilot har genomförts inom hemtjänsten under drygt ett och ett halvt år. Under våren 2021 har socialförvaltningen utvärderat piloten och projektet i sin helhet, och börjar nu sakta men säkert implementera ett breddinförande. Målet är att kunna erbjuda alla anställda inom äldreomsorgen en heltids-anställning innan 2021 är slut.

Varför är då heltidsresan så viktig?

– Heltidsresan är viktigt av många olika aspekter, dels för att öka jämställdheten bland kvinnor och män, men också för att möjliggöra så att fler kan leva på sin lön, säger Caroline Strand som är socialchef på Vadstena kommun.

En annan otroligt viktig del, fortsätter Caroline Strand, är välfärdens rekryteringsutmaning, då välfärden behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, dels för att ersätta de som går i pension, men också för att det kommer finnas ett ökat behov inom vård- och omsorgssektorn framöver.

– Så när fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar, förklarar Caroline Strand.

Jessica Lindh, enhetschef på kommunens särskilda boende Wasagården, har varit en av kommunen projektledare i projektet Heltidsresan. Hon menar att arbetet med att införa heltid som norm har varit ett stort och omfattande projekt där devisen två steg framåt, ett steg bakåt, många gånger har stämt väldigt bra in på processen. Man har hela tiden stött på nya frågor och nya omständigheter att ta hänsyn till. Det har varit tydligt hur viktigt det är med tydlighet och rätt information utåt mot medarbetarna men det blir också uppenbart att kommunikation är svårt vilket man behöver vara medveten om och ta hänsyn till.

– Målet har varit att våra medarbetare ska känna sig trygga i processen och känna att de får den information de behöver. Under resans gång har och kommer medarbetarnas synpunkter och idéer tas om hand löpande och vi är medvetna om att vi kommer att få justera till exempel scheman löpande för att hitta rätt både ur ett verksamhets- och medarbetarperspektiv, säger Jessica Lindh.

En plan med en grovplanering för ett breddinförande inom hela socialförvaltningen under 2022 är nu framtagen.

– Heltid som norm innebär en resa för arbetsgivare och medarbetare som vi löpande behöver justera så att det blir så bra som det bara kan för alla parter, säger Jessica Lindh.

Under 2022-2023 kommer projektet följas upp och målet är att kunna införa heltid som norm även inom fler verksamheter inom kommunen.