Näringslivets förutsättningar på agendan den 10 oktober

Den 10 oktober inbjuds det lokala näringslivet till Näringslivsdag i Vadstena. På agendan: Företagsklimatet och näringslivets förutsättningar.

Näringslivsdagen hålls på Restaurang Banco, från lunch den 10 oktober. Se program och anmäl dig senast den 25 september via Detta formulär eller e-post anmalan@vadstena.se.

– Vi hoppas på bra samtal mellan lokala företagare och Vadstena kommuns företrädare om företagsklimatet och de lokala förutsättningarna för näringslivets tillväxt, säger kommunikations- och näringslivschef Jessica Hallros.
–  Dialogen kommer ligga till grund för det näringslivsprogram som är beställt av politiken med handlingsplan för det koncernövergripande näringslivsarbetet.

Svenskt Näringsliv skickar varje år ut en enkät med frågor om det lokala företagsklimatet och organisationens regionchef Johan Gustafsson deltar på Näringslivsdagen.
Resultatet av deras enkät presenterades i maj på foretagsklimat.se och kommer för Vadstenas del att användas som inledning till eftermiddagens dialog den 10 oktober.
Den 20 september publiceras också en rankning där samtliga kommuner ingår.

– Vi vet sedan tidigare att samverkan med skolan, en rättssäker och effektiv myndighetsutövning samt platsutveckling och bostäder efterfrågas av näringslivet, säger Jessica Hallros.

NKI-mätning

Alla ärenden som hanteras av kommunen utvärderas i NKI-mätningen Insikt. (NKI står för nöjd-kund-index). De myndighetsområden som har mäts är bygglov, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll.
Brandskydd, serveringstillstånd och upphandling hanteras av Motala kommun.
SKR (Sveriges kommuner och regioner) offentliggör de nationella resultaten samt kommunrankningar för gruppen företagare i en så kallad “Öppen jämförelse Företagsklimat”.

Riktlinjerna för kommunens näringslivsarbete innehåller också ett antal fokusområden som bygger på en stärkt dialog. Kommunledning prioriterar företagsbesök under hela året och arrangerar förutom Näringslivsdagen också ett antal andra mötesplatser med och för näringslivet.

Peter Karlsson (M), kommunstyrelsens ordförande, hoppas på god uppslutning till näringslivsdagen, där näringslivet får ett bra tillfälle att träffa och diskutera med politiker och kommunledning.
– Företagen är en av ryggraderna i vår kommun. Stora som små företag ger otroligt viktiga arbetstillfällen och vi vill vara en stark part i utvecklingen


”Näringslivet i Vadstena ska ges god kommunal service och ha goda förutsättningar att utvecklas. Vi vill att dialogen och samarbetet mellan kommunen och näringslivets aktörer ska stärkas och utvecklas, inte minst vad gäller kompetensförsörjning och värdskap.”

Utdrag ur den politiska viljeinriktningen för mandatperioden