Matavfall i sophink

Krav på separat insamling av bioavfall

Nya EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt.

Från den 1 januari 2024 blir vi som kommun skyldiga att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, så kallat bioavfall. Såväl hushåll som verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i olika fraktioner och inte blanda dem inbördes eller med annat avfall:

  • Park- och trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller invasiva arter enligt EU-förteckningen,
  • Annat park- och trädgårdsavfall,
  • Biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Utsorteringskravet omfattar ätlig olja och flytande fett men inte annat flytande bioavfall.

Ett nytt lagkrav från 2024 är att förpackningar måste skiljas från sitt innehåll och varken innehållet eller förpackningen får slängas i restavfall.

Matavfallets separering kan ske på två sätt, antingen på plats där avfallet uppstår eller på en behandlingsanläggning som skiljer avfallet från förpackningen.

Stor förändring för detaljhandeln

För verksamheter såsom livsmedelsbutiker innebär det här en stor förändring. Därför kan ni behöva söka om dispens hos miljöenheten innan en fullgod lösning finns på plats. Vadstena och Motala har gemensam vatten- och avfallsnämnd – läs mer om dispenser det på Motala kommuns hemsida:

Ansökan om dispens

Företag, verksamheter, flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som har ett abonnemang där rest- och matavfall blandas i samma behållare, uppfyller lagstiftningen och kan fortsätta med det. Detta eftersom de gröna påsarna (matavfallet) skiljs från restavfallet genom optisk sortering på behandlingsanläggningen.

För frågor gällande avfallshantering ansvarar avfallsenheten i Motala kommun och när det gäller dispenser och tillsyn är det respektive miljöenhet i Vadstena och Motala kommun som ansvarar.