Chans att tycka till om Vadstena – och kommunens framtid

Nu finns chans att tycka till om hur Vadstena kommun ska se ut och vara i framtiden. Som ett led i arbetet med en ny översiktsplan har alla, från kommuninvånare till besökare, möjlighet att delta i en digital enkät.

Den förra översiktsplanen för kommunen antogs 2013. Nu har arbetet med en ny alltså börjat.

Översiktsplanen är grundläggande för kommunens framtida planering. Den berättar hur mark, vatten och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i hela kommunen.

– Viktiga frågor i översiktsplanering är hur vi ska klara bostadsförsörjning, anpassning till ett förändrat klimat, bevarande av vår värdefulla kulturmiljö, biologisk mångfald och trafikmiljö på längre sikt, förklarar samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Den nya översiktsplan grundar sig i Globala målen för hållbar utveckling, som nu är en integrerad del av hela den kommunala verksamheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att jobba fram den nya översiktsplanen. Medborgardialogen är en viktig del av processen.
Det första steget är en digital enkät, som från och med den 17 mars fram till den 19 maj kommer att finnas på kommunens hemsida, vadstena.se.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill svara på enkäten och bidra till den nya översiktsplanen, säger Annika Toll.

Genom enkäten vill förvaltningen fånga upp vilka behov människor ser, men hoppas också att få synpunkter och idéer.
– Vi vill veta vad folk tycker är bra i Vadstena och vad som kan bli bättre, avslutar Annika Toll.