Översiktsplan 2040

Översiktsplan 2040

Samråd om förslag till ny översiktsplan för Vadstena kommun


Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vadstena kommun. Ett samrådsförslag finns framme och vi vill ha dina synpunkter.
Hur vill du leva, verka och bo i Vadstena kommun i framtiden?

Samrådstiden pågår från den 1 februari fram till den 5 april. Under denna period kan du tycka till om planförslaget.

En strategisk plan mot en hållbar framtid

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön med tidshorisonten år 2040.

Vägledande för efterföljande planering och beslut

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ligger även till grund för andra beslut avseende mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Bakgrund och vad som har hänt hittills

Kommunens gällande översiktsplan är från 2013 och kommunen beslutade i november 2022 att en ny ska tas fram. Därefter har arbete pågått med att ta fram underlagsmaterial och fördjupade utredningar. Under förra året genomfördes också en medborgardialog med möten och digitala enkäter för att få in synpunkter i ett tidigt skede. Detta material har nu sammanställts och inarbetats i förslaget till ny översiktsplan.

Samråd

Förslaget till den nya översiktsplanen är helt digitalt.


Du kan läsa planförslaget i den digitala versionen men det finns även i PDF-format. Under samrådet har alla, myndigheter, privatpersoner, företagare och föreningar, möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Informationsmöten under samrådstiden

Kommunen bjuder vid två tillfällen in till öppet hus för allmänheten för att ge information om och diskutera planförslaget:

Öppet hus:
5 mars kl 15-19 i Rödtornet, Vadstena
13 mars kl 15-19 i Hembygdsgården, Hovanäset i Borghamn

Vid mötena kommer det att vara möjligt att träffa medverkande tjänstepersoner och ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. Vid ett öppet hus är det möjligt att komma och gå när det passar dig bäst inom angiven tid.

Digital frågestund tillfälle 1: 25 mars kl. 12.00-13.00
Digital frågestund tillfälle 2: 26 mars klockan 16.00-17.00

De digitala frågestunderna kommer genomföras via Teams. Länk till mötet kommer att publiceras samma dag som frågestunden hålls på kommunens webbsida. Under frågestunden kommer det att vara möjligt att skriva frågor via chatt som sedan besvaras i tur och ordning.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret som finns i den digitala översiktsplanen. Du kan även skicka dina synpunkter via e-post eller till kommunens postadress.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig till oss via mejl planochbygg@vadstena.se eller ringa till kommunens växel 010-234 70 00.

Vad händer efter samrådet?

Efter att samrådstiden är avslutad kommer inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse och förslaget bearbetas inför nästa skede. Därefter ställs förslaget ut en gång till i granskningsskedet, vilket innebär ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter innan det slutliga förslaget antas av kommunfullmäktige.