Översiktsplan 2040

Översiktsplan 2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vadstena kommun. Vi siktar på att anta en ny kommunomfattande översiktsplan i september 2024.

I höst 2023 kommer ett förslag vara framtaget och ställas ut på samråd.

Framtagandet av översiktsplanen genomsyras av de principer som har förankrats i Agenda 2030 mot en hållbar värld.

Aktuellt skede
Just nu pågår arbetet med en tidig dialog med berörda i kommunen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument och är till för alla som bor och verkar i Vadstena kommun. Där beskrivs hur Vadstena ska utvecklas. Aspekter så som mark- och vattenanvändning, riksintressen, bevarande av värdefulla miljöer med mera beskrivs också i översiktsplanen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en kommunomfattande översiktsplan som vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad används en översiktsplan till?

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser eller prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ligger även till grund för andra beslut som kommunen eller andra myndigheter fattar avseende mark- och vattenanvändningen i kommunen.