Budgetberedning

Budgetarbetet går in i slutprocessen

I februari påbörjade politiker och tjänstepersoner arbetet med att ta fram en budget för 2022 med plan för 2023 -2024. Under veckan går arbetet in i slutfasen där slutliga budgetförslag ska tas fram.

Vadstena kommun tar varje år fram en budget där det framgår hur kommunens resurser ska fördelas. Budgeten ska bidra till att säkra kommunens grunduppdrag och uppnå kommunfullmäktiges antagna mål under mandatperioden.

– Det är en process med många informationstillfällen där politikerna får ta del av händelser och trender som påverkar kommunen, säger ekonomichef Birgitta Calén och fortsätter: Varje nämndsordförande tillsammans med förvaltningschef ger information om sin verksamhets förutsättningar och utmaningar.  Det som händer nu är att partierna arbetar fram förslag på hur budgeten ska se ut.

Förslag till budget behandlas i kommunstyrelsen den 3 november. Den slutliga budgeten antas av kommunfullmäktige den 24 november.

Läs mer:

Kommunövergripande mål

Budgetberedning