År 2030 ska vi ha en Nära Vård

År 2030 ska vi ha en Nära Vård

Det började med att regeringen tog fram ett förslag om att hälso- och sjukvården i landet bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Nu har riksdagen sagt ja till det förslaget, vilket mynnat ut i ett projekt som kallas Nära Vård.

Nära Vård berör alla. Inte bara regioner och kommuner, utan även varje medborgare, eftersom alla har eller kan behöva tillgång till vård och omsorg.

I Östergötland är det främst Regionen och de tretton kommunerna som hittills arbetat med Nära Vård. Hälso- och sjukvården behöver utifrån hur omvärlden ser ut anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Nära vård är en omställning och handlar om att vården ska finnas där invånarna behöver den.

Detta innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från östgötens behov snarare än organisationernas struktur. För att alla ska gå i samma riktning mot nära vård krävs gemensamma mål, samsyn och goda relationer i hela vårdkedjan.
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Projektet Nära vård berör hela kommunen men inom socialförvaltningen finns en utsedd processledare som kommer ha ett ökat ansvar för projektet och vara den som ska driva frågan, både mot våra egna verksamheter men också ingå i större nätverk rörande Nära Vård.

Arbetet pågår just nu och målet är att vi ska nå målet om en Nära vård till år 2030.

På regionens sida kan man läsa mer om Nära vård och även se en film om Nära vård.