Så hanterar du din verksamhets spillvatten

Det finns flera lagkrav om vilka ämnen som inte får släppas ut i spillvattennätet och gäller alla industrier och verksamheter i kommunen, även verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken.

Motala och Vadstena kommuner har uppdaterat riktlinjer för utsläpp av spillvatten från anslutna industrier och verksamheter.

Industrispillvatten kan innehålla metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett betydligt lägre eller högre pH-värde än spillvatten från hushåll. Detta kan orsaka skador på ledningsnät och reningsverk, och i längden påverkas sjöar och vattendrag då reningsverken inte är byggda för att rena dessa miljögifter. En verksamhet som släpper industrispillvatten till ledningsnätet har skyldighet att enligt ABVA:n (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) veta dess sammansättning.

Delar av det material som avskiljs i avloppsreningsverket bildar ett näringsrikt slam vilket kan användas som växtnäring i jordbruket och det renade spillvattnet släpps ut i närliggande sjöar och vattendrag. En förutsättning för att kunna använda slam som växtnäring är att slammet inte innehåller förhöjda halter av miljögifter.

Riktlinjerna innehåller allt från vilka lagar och skyldigheter verksamheter har till vilka de mest relevanta miljögifterna är och begränsningsvärden på dessa.