Lekbrodern 2 m.fl.

Lekbrodern 2 m.fl.

Detaljplan för ny vårdcentral inom fastigheten Lekbrodern 2 m.fl.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd under tiden 12 augusti – 6 september 2019.

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat ett detaljplaneförslag för ny vårdcentral och bostäder inom fastigheten Lekbrodern 2 m.fl.

Planområdet ligger inom Birgittaområdet, Vadstenas tidigare sjukhusområde, cirka 900 m från centrum och cirka 300 m från Vättern.

Syftet med det aktuella planförslaget är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral inom fastigheten Lekbrodern 2, samt delar av fastigheterna Lekbrodern 3 och 6. Även ett tillskott av bostäder föreslås möjliggöras. Planförslagets huvuddrag omfattar även att identifiera särskilda egenskaper i stadsmiljön som bedöms värdefulla, såsom den unika axialiteten i bebyggelsestrukturen samt byggtekniska egenskaper som färg, form, material och takuttryck för att kunna säkerställa den nya bebyggelsens anpassning till platsen.

Förslaget strider inte mot översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900)

Samrådshandlingar

Planhandlingar skickades till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna fanns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De kan även laddas ner via länkarna till höger av sidan.

Kommunen går successivt över till en mer digital modell för att genomföra planprocessen. Planhandlingarna i pdf-form kompletteras därför med ett digitalt samråd som bygger på en interaktiv plankarta och en berättelse. Ta del av det digitala samrådet via länken till höger av sidan

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte för att ta del av information och diskutera förslaget hölls i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, sammanträdesrum Vävaren den 28:e augusti 2019 kl. 18:00. Välkomna!