Klosterängen 5

Detaljplan för Klosterängen 5 samt del av Birgitta 5 och Klosterängen 7

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 17 radhus/kedjehus på fastigheten.

Gällande detaljplan medger endast byggande av friliggande enbostadshus. Planarbetet bedrivs som standardförfarande. Ändringen bedöms inte motverka syftet i underliggande detaljplan och är av så begränsad omfattning att den inte utgör någon betydande miljöpåverkan.

Samrådsskedet har slutförts.