Småbåtar i en av småbåtshamnarna i Vadstena

Detta är de nya avgifterna för båtplats i Vadstena

2023 införs en ny taxa för båtplats i Vadstena. Orsaken till att avgifterna höjs är bland annat att stora investeringar gjorts i hamnen.

Den tidigare taxan började gälla 2013, tio år senare sker alltså en höjning av avgifterna, efter beslut i kommunfullmäktige i slutet av förra året.

Orsaken till de höjda avgifterna är framför allt de arbeten som utförts på senare år. Under 2022 gjordes stora investeringar i hamnen, bland annat har flera platser blivit försedda med el och vatten. Det har även byggts en ny brygga och investerats i belysning.

Båtplatser i vallgraven

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade också fått i uppdrag att utreda båtplatser i vallgraven. Detta för mindre båtar som skulle kunna passera under träbron på västra sidan om slottet.
Förvaltningen menar emellertid att detta av säkerhetsskäl inte vore lämpligt, eftersom det skulle innebära för stor risk för olyckor. Vid normalvattenstånd är det cirka 1,35 meter mellan vattenytan och bron.

Västra sidan av Vadstena slott med klaffbron

Bron är konstruerad så att den inte kan stå i uppfällt läge, utan måste öppnas och stängas av utbildad personal. Vadstena kommun har tidigare bekostat öppning och stängning vid fyra tillfällen per dag till en kostnad på 135 000 kronor. Dock har intresset för båtplatser i vallgraven successivt minskat och under 2021 hyrdes endast sju båtplatser ut innanför bron.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser emellertid ett stort värde i att vallgraven och slottsområdet levandegörs och ser som sitt uppdrag att undersöka alla möjligheter till att båtar ska kunna lägga till i vallgraven, trots att det inte ingår i kommunens båtplatsuthyrning.

Taxa för båtplatser:

Plats Säsongsavgift inklusive moms
Strandpromenaden och Naddöviken inre
2,5 meter plats 2100 kr
3 meter plats 2300 kr
3,5 meter plats 2600 kr
4 meter plats 2900 kr
Naddöviken yttre 4000 kr
Hamnkanalen kajplats 6000 kr
Hamnkanalen västra sidan med el och vatten 5000 kr
Hamnkanalen östra sidan 4000 kr
Hamnkanalen östra sidan med el 4000 kr + 800 kr + 5 kr/kWh