Detaljplan för Sädesslagets samfällighetsförening ute på samråd

Detaljplaneförslaget för Sädesslagets samfällighetsförening ställs ut för samråd den 17 oktober 2022.

Vadstena kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för att möjliggöra en ändring av huvudmannaskapet för allmän plats, belysning, vatten- och avloppsledningar. Samrådstiden pågår mellan 17 oktober och 11 november 2022.