Sädesslagets samfällighetsförening

Sädesslagets samfällighetsförening

Detaljplan för Sädesslagets samfällighetsförening

Bakgrund
Vadstena kommun har efter dialog med Sädesslagets samfällighetsförening fattat beslutet om ett kommunalt övertagande av drift och underhåll av gator och parkmark samt vatten- och avloppsledningar. För att kunna överta huvudmannaskapet behöver området som berörs vara planlagt som allmän plats. Som ett första steg har därför plan- och bygglovavdelningen tagit fram ett detaljplaneförslag. Vilket område som berörs av förändringen framgår av kartan nedan.

Planens syfte
Planförslaget innebär att befintliga gator och parkmark inom planområdet som idag är planlagd som kvartersmark med ändamål ”bostäder” planläggs på nytt som allmän platsmark med ändamål ”gata” samt ”park” för att fastställa nuvarande markanvändning inom området. För befintliga bostadsfastigheter inom området regleras byggrätten per fastighet, istället för som tidigare, för hela kvarteret. Inga övriga förändringar av området möjliggörs av det nu aktuella planförslaget.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standard förfarande (PBL 2010:900).

Handlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden, 17 oktober – 11 november 2022, utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats www.vadstena.se.

Samrådsmöte
Den 26:e oktober 2022 kl. 17:30 håller vi samrådsmöte för att informera om förslaget och svara på era frågor. Mötet hålls i sammanträdesrum Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35.

Orienteringskarta över planområdet.

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas eller skickas in skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 11 november 2022.
För att eventuella synpunkter ska kunna hanteras krävs fullständiga kontaktuppgifter.

Skicka synpunkter via e-post