Martin Berry, Baharan Raoufi-Kvist och Madeleine Andersson.

Martin Berry, biträdande kommundirektör, Baharan Raoufi-Kvist, utredare, och kommundirektör Madeleine Andersson har jobbat med den nya styrmodellen.

Vadstena kommun tar nästa steg i hållbarhetsarbetet – styrmodell klubbad

Kommunfullmäktige antog den 22 juni en ny styrmodell för Vadstena kommun. Att styra en kommun är omfattande och komplext, därför har målet varit att ta fram en styrmodell som är lätt att förstå och arbeta med för medarbetare såväl som politiker.

– Verksamhetsfokuserad styrning och ledning är en styrmodell som är enkel och tydlig med etablerade indikatorer att följa och följa upp, säger kommundirektör Madeleine Andersson.

– Vadstena kommun vill sätta det kommunala grunduppdraget i fokus och har därför utformat en styrmodell som syftar till att vara både verksamhetsnära och verksamhetsfokuserad, fortsätter Martin Berry, biträdande kommundirektör

Styrmodellen ”Verksamhetsfokuserad styrning och ledning” betonar därmed det kommunala grunduppdraget och den lokala politiken. Båda dessa delar avgör vad kommunen ska ägna sig åt och slår fast ramarna för hur detta ska ske. Och framförallt ska det ske på ett hållbart sätt – det vill säga inom planetära gränser, med hänsyn till och med fokus på människan samt på ett långsiktigt ekonomiskt sunt sätt.

– Syftet med styrmodellen är att alla kommunala verksamheter ska vara hållbara – ekonomiskt, ekologiskt och socialt, säger Martin Berry.

– Styrmodellen skapar förutsättningar för ett förvaltningsövergripande arbetssätt genom att betona vikten av att utgå ifrån ett helhetsperspektiv samt de tre hållbarhetsaspekter i samtliga uppdrag som kommunen ska arbeta med” fortsätter Madeleine Andersson.

För att organisera, styra och leda både det kommunala grunduppdraget och de lokala politiska uppdragen använder Vadstena kommun tillitsbaserad styrning och ledning. I styrmodellen kan tillitsbaserad styrning och ledning förstås som en verktygslåda med flera olika verktyg, som tillsammans syftar till att skapa förutsättningar för den önskade styrningen av kommunen.

– Genom att ta bort nämndspecifika mål och lyfta fram grunduppdraget och den lokala politiken minskar detaljstyrningen. Politiken kan lättare se till helheten och därmed fokusera på att styra och skapa handlingsutrymme för förvaltningsorganisationen att verkställa såväl grunduppdrag som lokala politiska uppdrag, avslutar Baharan Raoufi-Kvist utredare på kommunstyrelsens förvaltning.